Agenda / Notulen

VERGADERSCHEMA DORPSRAAD SEIZOEN 2016 – 2017

 

Elke 2e donderdag van de maand, aanvang 20:30 uur

 

Datum Locatie

12  oktober 2017 

Plein 27

 9   november 2017

Bolle Buik

14  december 2017 Bolle Buik
11  januari 2018 Plein 27
 8   februari 2018 Plein 27
 8   maart 2018 Bolle Buik
12  april 2018 Plein 27
10  mei 2018 Bolle Buik
14  juni 2018 Jaarvergadering Plein 27

 

Notulen Jaarvergadering 7 september 2017

 

 

 

 


Notulen vergadering. dorpsraad 8 juni2017

 

Notulen vergadering dorpsraad 13 april 2017

 

Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 12-01-2017

 

 Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 8-12-2016

 

Notulen vergadering dorpsraad d.d. 10-11-2016.

      

 

Notulen:  Vergadering 13 Oktober

 

Notulen jaarvegadering 30 juni 2016
 

Notulen vergadering 26 mei  2016

Notulen vergadering 21 april 2016

 

Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 31-3-2016.

 

Locatie: de Bolle Buik.

Aanvang: 20.00 uur.

Opening. De wnd. voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder onze gasten Sonja Stevens raadslid namens het CDA Boxmeer en onze wijkagente Janne Blom.

Notulen vergadering d.d. 25-02-2016. Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

Ingekomen stukken en mededelingen. Sonja Stevens meldt dat dit de eerste dorpsraad vergadering is die door de gemeenteraadsleden wordt bezocht. Alle dorpsraden worden door raadsleden in carrousel bezocht. Ze willen op deze manier informatie opdoen over hetgeen wat er op die avond besproken wordt. En ook te horen krijgen wat er leeft in het dorp. Zij vraagt of de notulen op de site van de gemeente geplaatst kunnen worden. Jos van Kooij is onze webmaster. Janne Blom de wijkagent is voornamelijk aanwezig uit belangstelling en ook om te horen wat er leeft in het dorp. Er is weinig vandalisme in het dorp, gelukkig maar. Verder is er een mail ontvangen voor een bijeenkomst over de Herzieningswet. (Dit gaat over huurwoningen). Jos van Kooij heeft een bezoek gebracht aan de gemeente voor een toelichting op zijn aanvraag voor een muurtje bij het H. Hartbeeld. De gemeente is in principe hiermee accoord. Er is een kostenberaming gemaakt van het geheel. Kosten van de muur € 1100.=. Beeld schoonmaken € 520.=. Mozaïeken van de bank op het plein daar komt een voorstel van de gemeente voor. Daarna terugkoppelen naar de dorpsraad. Joop wacht de reactie af via Jos over het eindresultaat.

Beoordeling/vaststelling aanvragen leefbaarheidsbudget. Mario er liggen enkele aanvragen zoals ik heb aangegeven en daar komt de muur  en het schoonmaken van Heilig Hartbeeld nu nog bij. We hebben nog wat geld van het IBOR project. De IBOR-groep moet eerst zelf een beslissing nemen of ze een bedrag beschikbaar willen stellen: b.v. voor de geraniumzuilen en het mozaïeken. Dit heeft ook te maken met leefbaarheid. Piet zal hierover met de groep van gedachte wisselen en daar komen we de volgende vergadering op terug. Verder aanvraag kermiscommissie € 500.= accoord. Aanvraag verlichting op het podium in de zaal dit wordt op de volgende vergadering nog besproken. Dan weten we ook wat de IBOR groep heeft besloten.

C.P.O. Frans Geurts komt voor een subsidieaanvraag vanuit het C.P.O. Joop neemt contact op met Isabel inzake lidmaatschap C.P.O.  Volgende vergadering op terug komen.

Stand van zaken A.G.’s. Willem: de volkstuin onder supervisie van Jan Loonen en medewerking van de school krijgt toch enige gestalte.

In het Integraal uitvoeringsplan is daarin meegenomen de speeltuin achter de school. Dit specifieke geval zal Sonja Stevens opnemen met de wethouder. Mark: de situatie op de kruising Kalverstraat. Janne Blom en Sonja Stevens nemen dit op met de verantwoordelijke wethouder. Joop: we willen proberen het bestuurswiel de volgende vergadering aan de orde te stellen.

Rondvraag. Sonja Stevens vraagt naar de stand van zaken betreffende het Gemeenschapshuis. Mario: we hebben gewerkt met de middelen die beschikbaar waren, we hebben ook tegenvallers gehad. De bezettingsgraad kunnen we nog moeilijk inschatten. 

Sluiting. Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Notulist Piet Ermens.

Volgende vergadering donderdag  21 april om 20.00 uur bij Plein 27.

 

 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag  25 februari 2016       Locatie: Plein 27    Aanvang:  20:00 uur

 
Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 25-02-2016.

1. Opening

De wnd. voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij geeft het woord aan een afvaardiging van de leden van het mozaïekclubje.
Zij hebben enkele opmerkingen over de kapotte lampen bij de troon en het mozaïeken van de banken rond de boom op het plein. De dorpsraad zal dit tezamen met de leden verder gaan bekijken en hierover contact houden.

 

2. Notulen dorpsraadvergadering 28-01-2016

Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen


- Troon bij de Vijver

Troon bij de vijver daar hebben we het zojuist over gehad.

-  Glasvezelnet LVCNET

LvCNet, op 2 maart is er een informatieavond bij Plein 27 waarbij alle verenigingen worden uitgenodigd voor een toelichting  over de clubkasactie.
Op 16 maart is er een informatieavond voor alle inwoners. Op beide avonden zal een van de initiatiefnemers aanwezig zijn. Teamleider GTM (Glasvezel team Maashees) is Ad Matheeuwsen.
In het weekend van 28 februari  zal de eerste informatiebrochure verspreid worden.

 

4. Stand van zaken AG’s

Willem wil toch het initiatief nemen om bordjes te laten maken voor bij de fruitbomen in de fruittuin. De onderhandelingen over de eventuele moestuin lopen nog.


Integraal Uitvoerings Programma (IUP) openbare ruimte.
Joop, Anjo en Thijs zijn in het dorp rondgegaan en hebben wat zaken op papier gezet. Deze gegevens worden naar de gemeente doorgestuurd.

 

5. Rondvraag

Er had niemand iets voor de rondvraag.
 

6. Sluiting

De wnd. voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 Notulist Piet Ermens.

 

 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag  28 januari 2016       Locatie:  Bolle Buik   Aanvang:  20:00 uur
1. Opening

 

2. Notulen dorpsraadvergadering 26-11-2015

 • Goedgekeurd

3. Ingekomen stukken/mededelingen:

 • Oplossing parkeren Kalverstraat
  • De verkeersveiligheid die in het geding was door het parkeren op de rijbaan van de Kalverstraat ter hoogte van parkeerterrein Havens, is door de gemeente Boxmeer opgelost door het instellen van een parkeerverbod ter plaatse.
 • Voorstel opheffen wortelopdruk bomen Gildelandt
  • De bomen op het Gildedandt ter hoogte van nr.4 geven zoveel wortelopdruk dat de bomen zullen worden gerooid en het voetpad wordt hersteld.
 • Publicatie aanvraag omgevingvergunning AZC Op den Bosch 3
  • De dorpsraad is van tevoren in kennis gesteld van de publicatie voor aanvraag van een omgevingsvergunning voor perceel Op den Bosch 3 te Maashees. Het betreft een verzoek voor de opvang van medelanders en mogelijk vluchtelingen voor een periode van 10 jaar. Het is een particulier initiatief van de eigenaar, dat los staat van plaatsing van vluchtelingen door COA en gemeenten. 
 • Integraal Uitvoering Progamma (IUP) openbare ruimte
  • De gemeente gaat een Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (IUP) optellen. Het IUP geeft een overzicht van alle werken en projecten in de openbare ruimte die in uitvoering of in voorbereiding zijn. In dit proces wil de gemeente de wijk- en dorpsraden betrekken om inzicht te krijgen welke knelpunten/verbeteringen vanuit uw dorp/wijk wenselijk zijn. De dorpsraad gaat de komende maand deze punten inventariseren. Als u nog suggesties heeft vernemen wij dat graag

4. CPO (n.a.v. infoavond 10 dec j.l.)

 • Naar aanleiding van de CPO-infoavond van 10 dec. jl. zijn er enkele geïnteresseerden die wij documentatie hebben toegestuurd. Met adviesbureau SABO (William Meulman) zal worden overlegd om met deze mensen individuele woonwensen/mogelijkheden te bespreken. 

5. Website stand van zaken

 • De website van de dorpsraad is met wat extra hulp vanuit het dorp nu toch operationeel. De site moet nog verder worden uitgebreid en geactualiseerd. Voor meer informatie ga naar www.dorpsraadmaashees.nl. Contactpersoon is Jos van Kooij  (josvankooij@outlook.com)

6. Stand van zaken AG’s  (Aandacht Gebieden)

 • Samen met de basisschool willen we een dorpstuin realiseren op de voormalige speelplek achter de Kalverstraat/de Goeijstraat. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en besproken met omwonenden. Vorig jaar zijn hier al een aantal fruitbomen geplant. Voor de uitvoering zijn we uiteraard nog op zoek naar een aantal vrijwilligers.
 • Leefbaarheidsbudget Dorpsraad:
  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget 2016 dient u vóór 1 april 2016 uw project aan te melden bij het secretariaat van de dorpsraad:
  Gildelandt 31, 5823 CH  Maashees of dorpsraadmaashees@gmail.com.

7. Glasvezelnet Land van Cuijk  LVCNET

 • Glasvezelnet Land van Cuijk LVCNET gaat, ondanks de afwijzing van de BOM-subsidie, gewoon door met de voorbereidingen van de glasvezelcampagne. De dorpsraad is bereid de Clubkasactie voor de verenigingen in Maashees te coördineren

8.  Sluiting


m.vr.gr.
Thijs Welles
Dorpsraad Maashees